یک کارشناس بهداشت حرفه ای چه وظایفی را بر عهده دارد

1 – شناخت لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها وكارخانجات معادن مشاغل كشاورزي وخدمات درمنطقه وجمع*آوري اطلاعات وآمار
مربوطه برنامه ريزي جهت بازديد واحدهاي مذكور درراستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي
2 – همكاري درتنظيم وپيگيري برنامه هاي اجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي ازكار بيماري هاي واگير مسموميتها وحوادث وسوانح ناشي از كار با همكاري پزشك بهداشت حرفه اي
3 -*اگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماري زا به منظور ارزيابي عوامل زيان*اور محيط كار كه به نحوي از انحنا به سلامت جسمي رواني واجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد .
4 – نمونه برداري اندازه گيري تجزيه وتحليل وارزيابي عوامل زيان آور ومسائل ارگونميك درمحيط كار وارائه طريق به منظور پيشگيري وكنترل عوامل زيان اور درمحيط كار با توجه به استانداردهاي موجود
5 – بررسي وشناخت كارهاي سخت وزيان*اور در حرف گونا گون وبرنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار ومعرفي شاغلين به منظور انجام معاينات دوره اي
6 – آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ونظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم بهداشتي درماني كشور
7 – نظارت وپيگيری درامر توسعه، تاسيس ،تجهيز وراه اندازي هاي بهداشت كارگري ومراكز بهداشت كار ونظارت بر حسن انجام بهداشتياران كار و پرسنل مراكز مذكور با توجه به آيين نامه ها ودستورالعملهاي موجود
8 – آشنائي وآموزش ونظارت كامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( ادغام بقا بهگر صنوف )
9 – تشكيل دوره هاي آموزشي وباز آموزي براي بهداشتياران كار بهورزان كاردانهاي بهداشتی واعضا كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار با توجه به دستورالعملهاو آيين نامه هاي موجود
10 -آشنائي با سيستم شبكه ومراكز بهداشتي درماني شهري وروستائي وخانه هاي بهداشت به منظور استفاده از توان وپرسنل شاغل در سيستم شبكه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته
11 – همكاري باسایر كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجرا وارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي به منظور ارتقا سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه
12 – همكاري با كارشناسان بهداشت محيط در زمينه نظارت برتامين اب آشاميدني سالم جمع*اوری صحيح بهداشتي زباله وفضولات وساير فاكتورهاي بهداشت محيطي
13 – هماهنگي وهمكاري با كارشناسان آموزش بهداشت به منظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي وحرفه اي
14 – اجراي طرحهاي تحقيقاتي وهمكاري با موسسات ومجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان اور محيط
15 – اعلام نواقص وصدور اخطاريه ورسيدگي به شكايات واصله دررابطه با كليه واحدهاي توليدي ( صنعت ، معدن ، كشاورزي ، خدمات ) با توجه به قوانين ومقررات موجود
16 – آشنائي با مجموعه قواين ومقررات كار وتامين اجتماعي تشكيلات وزارت بهداشت ودرمان در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي
17 – جمع اوري وارسال به موقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب
18 – مطالعه وبررسي آخرين دستاوردهاي علمي درزمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ( عوامل زيان آور وروشهاي اندازه گيري ، ارزشيابي وكنترل )
19 – ارائه واجراي روشهاي اجرائي در جهت پايش وكنترل عوامل زيان آور موجود درمحيطهاي كار منطقه
20 – انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق